Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług


1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis www.taniepromy.pl i obowiązuje do dnia odwołania.

1.2 Właścicielem serwisu www.taniepromy.pl jest Y5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drawsku Pomorskim, przy ul. ul. Królewieckiej 3a, w woj. zachodniopomorskim, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000506482, NIP PL 5230335169, REGON 321537042.

1.3 Zawartość witryny www.taniepromy.pl stanowi własność Spółki Y5 i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Kopiowanie i rozpowszechnianie, w celach komercyjnych, jakichkolwiek informacji, danych tekstowych bądź graficznych zawartych na stronie internetowej www.taniepromy.pl bez zgody jej właściciela jest zabronione.

1.4 Użytkownik korzystający z usług portalu www.taniepromy.pl jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować warunki w nim zawarte. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z warunkami Regulaminu i ich pełną akceptacją.

 

 

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie

2.1 Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami).

2.2 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2.3 Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

2.4 Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z usług portalu www.taniepromy.pl akceptująca postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.5 Armator promowy – podmiot, który we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim własnym lub cudzym w rozumieniu Ustawy z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (Dz. U. z 2013 r., poz. 758 z późniejszymi zmianami).

2.6 BAF (Bunker Adjustment Factor) zmienny dodatek paliwowy doliczany do ceny końcowej frachtu. Dodatek ten ustalany jest raz na jakiś czas przez armatorów, mający na celu wyrównanie strat wynikających ze zmiany cen na rynku paliw.

2.7 LSS (Low Surphur Surcharge) - dopłata za paliwo niskosiarkowe doliczana przez niektórych armatorów do ceny końcowej frachtu za każdy rozpoczęty metr długości pojazdu.

2.8 Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do informowania i promowania usług świadczonych przez portal www.taniepromy.pl lub wizerunku ww. portalu, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Y5 Sp. z o.o.

2.9 System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.).

2.10 Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie użytkownika.

2.11 Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

2.12 Ogólne warunki przewozu – dodatkowe ogólne warunki świadczenia usług przez przewoźników morskich, śródlądowych, zarządców lub operatorów dróg i mostów, obowiązujące użytkowników portalu www.taniepromy.pl w przypadku wyboru oferty danego operatora morskiego. Warunki przewozu udostępnione są na stronie www.taniepromy.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi oraz ewentualne pobranie.

2.13 Aplikacja „szukaj połączenia” – aplikacja zaprojektowana przez Y5 Sp. z o.o. udostępniona na stronie internetowej www.taniepromy.pl, umożliwiająca użytkownikowi wyszukanie odpowiedniego połączenia promowego oraz zawarcie umowy.

2.14 pliki cookies – niewielkie informacje, wysyłane przez serwis internetowy www.taniepromy.pl i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

 

 

3. Usługi oraz procedura zawarcia Umowy

3.1 Serwis internetowy www.taniepromy.pl umożliwia użytkownikowi, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dokonanie rezerwacji połączenia promowego danego armatora promowego oraz zapoznanie się z ofertą i usługami świadczonymi przez ww. serwis (informacją handlową), w tym z obowiązującymi w danym czasie akcjami promocyjnymi.

3.2 Rezerwację połączenia promowego dokonuje się za pośrednictwem aplikacji „szukaj połączenia” udostępnionej za pośrednictwem serwisu www.taniepromy.pl, która to aplikacja umożliwia rezerwację połączenia cargo.

3.3 Po wprowadzeniu wymaganych danych w Aplikacji „szukaj połączenia”, a następnie naciśnięcie przycisku „szukaj”, użytkownik otrzymuje informacje dotyczące armatorów obsługujących dany kierunek (w przypadku gdy dany kierunek obsługuje większa ilość armatorów), nazwy promu oraz godziny odejścia promu.

3.4 Aby przejść do kolejnego kroku, umożliwiającego kontynuowanie rezerwacji, Użytkownik zostanie poproszony przez system teleinformatyczny o zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik odwiedzający stronę www.taniepromy.pl nie posiada założonego konta, wówczas wymagane jest założenie konta poprzez podanie adresu poczty elektronicznej oraz hasła. W celu pełnej aktywacji konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany przy zakładaniu konta, zostanie przesłany link aktywacyjny, który zakończy proces rejestracji.

3.5 Po zalogowaniu się na konto, w kolejnym kroku Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie danych szczegółowych, obejmujących:

 1. dane pojazdu tj. rodzaj pojazdu, marka oraz nr rejestracyjny,
 2. dane dotyczące kierowcy, tj. ilość kierowców oraz miejsce jego noclegu, przy czym do wyboru są dwie opcje – miejsce w kabinie cargo lub miejsce na pokładzie cargo,
 3. dane szczegółowe pojazdu i ładunku, tj.  długość, wysokość, szerokość pojazdu, waga ładunku, oraz wskazanie czy przewożony ładunek jest ładunkiem niebezpiecznym czy też nie oraz czy pojazd jest pojazdem chłodnią czy też nie,

3.6 Wszystkie wskazane w punkcie 3.5 dane mają wpływ na cenę końcową dlatego też wymagane jest wprowadzenie przez Użytkownika poprawnych danych. Dopiero na podstawie tych danych system teleinformatyczny dokonuje kalkulacji wysokości należności tytułem ceny, przy uwzględnieniu obowiązujących w dniu rezerwacji taryf armatorów promowych i tabeli średnich kursów walut obcych Narodowego Banku Polskiego, tj. tabeli A, a także ofert promocyjnych obowiązujących w dniu rezerwacji. Przy obliczaniu ceny system uwzględnia również dodatek paliwowy BAF oraz dodatek za paliwo niskosiarkowe (LSS).

3.7 Użytkownik obowiązany jest podać dane zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym. Za podanie nieprawdziwych bądź błędnych danych odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3.8 W kolejnym kroku po sprawdzeniu poprawności podanych danych, zaakceptowaniu ceny oraz godziny odejścia promu Użytkownik potwierdza zamówienie rezerwacji. Dokończenie rezerwacji wymaga uiszczenia należności obliczonej przez system, co jest możliwe za pośrednictwem płatności elektronicznych obsługiwanych przez system przelewy 24 bądź poprzez wpłatę bezpośrednio na konto bankowe.

 

 

4. Formy płatności oraz wystawianie faktur VAT

4.1 Akceptowalnymi formami płatności są:

 1. przedpłata na konto:
  66 1020 2847 0000 1202 0138 7430 – konto walutowe, na które przyjmowane są wpłaty w walutach obcych
  53 1020 2847 0000 1802 0137 1947 – konto złotowe
 2. elektroniczne formy płatności (przelew elektroniczny, karta kredytowa) obsługiwane przez system przelewy24.

4.2 Wyboru odpowiedniej formy płatności Użytkownik dokonuje po złożeniu zamówienia rezerwacji.

4.3 Spółka Y5 wystawia faktury VAT. Faktury VAT wystawiane są niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od daty dokonania rezerwacji. Użytkownik upoważnia Spółkę Y5 do wystawienia faktury bez jego podpisu.

4.4 Faktury VAT przesyłane są na adres poczty elektronicznej podany przy zakładaniu konta na stronie www.taniepromy.pl.

 

 

5. Rozwiązanie umowy

5.1 Użytkownik korzystający z Usług świadczonych przez serwis internetowy www.taniepromy.pl może w każdym czasie zakończyć korzystanie z serwisu.

5.2 Skutki zaprzestania korzystania z Usług określa niniejszy Regulamin oraz w zakresie nie uregulowanym w Regulaminie odpowiednie przepisy prawa.

5.3 Zakończenie korzystania z Usług odbywa się każdorazowo z chwilą opuszczenia przez Użytkownika portalu www.taniepromy.pl, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Użytkownik zawarł prawnie wiążącą umowę rezerwacji, wówczas rozwiązanie umowy następuje na zasadach, które szczegółowo określają kolejne punkty Regulaminu.

5.4 Zwrot świadczenia uiszczonego przez Użytkownika tytułem Rezerwacji następuje w przypadku, gdy zarezerwowana przeprawa nie doszła do skutku, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z postanowień Regulaminu oraz ogólnych warunków przewozu ustalonych przez poszczególnych przewoźników morskich, śródlądowych, zarządców lub operatorów dróg i mostów. Wyjątkiem od powyższej zasady będą w szczególności opłaty nakładane przez poszczególnym armatorów, wskazane w ogólnych warunkach przewozu, a związane z brakiem realizacji przeprawy promowej.

5.5 Zwrot uiszczonego świadczenia będzie możliwy w przypadku, poinformowania pracowników portalu www.taniepromy.pl o rezygnacji z rezerwacji na co najmniej 5 godziny przed planowanym odejściem promu, w przeciwnym wypadku Użytkownik może zostać obciążony dodatkowymi kosztami.

5.6 W sytuacji, gdy rezygnacja z Rezerwacji wynika z winy Użytkownika spółka Y5 zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika karą umowną w wysokości 12 % przypadającej do zwrotu należności. W takim wypadku kwota przypadająca do zwrotu zostaje automatycznie pomniejszona o wysokość kary umownej.

5.7 Na Użytkownika mogą zostać nałożone także opłaty dodatkowe, które obejmują koszty administracyjne, w szczególności związane:

 1. ze zgłoszeniem przez Użytkownika niezgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy ilości kierowców,
 2. ze zgłoszeniem nieprawidłowych wymiarów pojazdów, w tym nie zgłoszenia faktu, iż pojazd, którego rezerwacja dotyczy jest pojazdem nadgabarytowym - 15 EUR;
 3. ze zgłoszeniem błędnych numerów rejestracyjnych pojazdów oraz brakiem skorygowania zaistniałych błędów przed upływem minimum 5 godzin przed planowanym odejściem promu – 8 EURO,
 4. z brakiem zgłoszenia faktu przewożenia ładunku niebezpiecznego lub brakiem dostarczenia deklaracji ADR na 48 godzin przed planowanym odejściem promu, w przypadku gdy jest to wymagane – 60 EURO,
 5. nie zgłoszenia anulowania zarezerwowanej przeprawy promowej na 48 godzin od daty odejścia promu – 25 EURO,
 6. nie zgłoszenia faktu przewozu zwierzęcia - 8 EUR.

5.8 Wskazane w punkcie 5.8 opłaty dodatkowe zostaną przeliczone na PLN według tabeli średnich kursów Narodowego Banku Polskiego (tabela A) obowiązującej w dniu wystawienia noty obciążeniowej.

5.9 Spółka Y5 zastrzega prawo do rozszerzenia katalogu opłat dodatkowych, o czym Użytkownicy zostaną każdorazowo poinformowani poprzez zmianę postanowień Regulaminu.

 

 

6. Procedura reklamacyjna

6.1  Użytkownikom przysługuje prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych Usług.

6.2 Zgłoszenia reklamacyjne mogą być składane: drogą elektroniczną na adres: reklamacja@taniepromy.pl

6.3 Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, bądź firmę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, numer rezerwacji bądź faktury (w przypadku, gdy Umowa została zawarta), numer kontaktowy, szczegółowy opis i powód składanej reklamacji, ewentualnie dowody potwierdzające zasadność reklamacji.

6.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Y5 Sp. z o.o. w możliwie najszybszym terminie, nie dłuższym jednak niż 30 dni.

6.5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

7. Przetwarzanie danych Użytkownika

7.1 W celu korzystania z usług portalu www.taniepromy.pl Użytkownik obowiązanych jest podać dane osobowe, bądź dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym albowiem wymaga tego właściwość świadczonej usługi.

7.2 Użytkownik podaje dane w sposób dobrowolny i w każdej chwili ma prawo do wglądu, zmiany bądź usunięcia podanych danych. Poprawienie bądź usunięcie podanych danych odbywa się poprzez panel Użytkownika udostępniony pod adresem www.taniepromy.pl.

7.3 Dane uzyskane od Użytkownika są zbierane przez administratora systemu i przetwarzane w sposób wskazany szczegółowo w niniejszym Regulaminie. Administratorem danych Użytkowników jest Y5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drawsku Pomorskim.

7.4 Użytkownik jest informowany o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak takiej zgody pociąga za sobą skutek w postaci odmowy realizacji Usługi.

7.5 Wszelkie informacje uzyskane od Użytkownika są przetwarzane jedynie w celu, w jakim zostały udostępnione. Powierzone dane są przechowywane w sposób zapewniających ich poufność oraz w sposób zabezpieczający dostęp do nich osób nieuprawnionych. Y5 Spółka z o.o. zobowiązuje się do ochrony danych uzyskanych od Użytkownika i nie powierzanie ich osobom nieuprawnionym z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z odrębnych przepisów prawa. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i innych stosownych przepisów.

7.6 Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystanie jego danych, w szczególności adresu poczty elektronicznej w celu informowania o akcjach promocyjnych organizowanych na stronie www.taniepromy.pl.

7.7 Użytkownik odwiedzający portal www.taniepromy.pl jest informowany o fakcie wykorzystywania przez portal plików cookies, które mają na celu  dopasowanie wyświetlanych treści do preferencji każdego użytkownika. Pliki te nie służą w żadnym razie identyfikacji Użytkowników a uzyskane dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

7.8 Podstawowe rodzaje ciasteczek:

 1.  „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 2.  „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze. Informacje te pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, który zależy od wyboru ustawień przeglądarki. Cookies stałe zezwalają na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona.

 

 

8. Odpowiedzialność Spółki Y5

8.1 Y5 Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkowników nieprawdziwym danych bądź danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody. W przypadku wykorzystania danych osób trzecich bądź naruszenia w jakikolwiek sposób postanowień niniejszego Regulaminu i obowiązujących przepisów prawa, Spółka Y5 ma prawo przetwarzać dane Użytkownika w celu ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za dopuszczenie się naruszenia.

8.2 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki błędnego wypełnienie formularzy zamieszczonych na stronie internetowej www.taniepromy.pl, jak również za korzystanie z ww. portalu internetowego w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

8.3 Y5 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu internetowego www.taniepromy.pl, wynikłych z przyczyn niezależnych od Spółki. Y5 zastrzega sobie prawo do zawieszenia działania serwisu na czas niezbędny do usunięcia zaistniałych zakłóceń.

8.4 Spółka Y5 ma prawo zablokować dostęp do serwisu www.taniepromy.pl, w przypadku, gdy występujące nieprawidłowości w działaniu portali mogłyby narazić interes Użytkowników lub Spółki Y5 na szkodę. Przywrócenie dostępności serwisów odbywać się będzie po usunięciu nieprawidłowości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisów.  

8.5 Użytkownicy mogą w każdym czasie informować administratora systemu o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działaniu serwisów.

8.6 Spółka Y5 nie ponosi odpowiedzialności:
za przestój promu, w tym za zmianę godziny odejścia promu,
za szkody lub straty powstałe na skutek działania siły wyższej, klęski żywiołowej, pożaru, eksplozji oraz wojen, buntów i zamieszek,
za szkody lub straty powstałe w związku ze strajkami pracowników portów, promów oraz kontrahentów współpracujących ze Spółką Y5 Sp. z o.o.,
za szkody lub straty powstałe w związku z błędnym wypełnieniem przez Użytkownika formularza rezerwacji,
za szkody lub straty spowodowane właściwościami przewożonego przez Użytkownika ładunku oraz tkwiącymi w nim wadami,
za szkody lub straty spowodowane niewłaściwym zasztauowaniem lub zamocowaniem ładunku na nim przewożonego.

8.7 Spółka Y5 nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia dostawy towarów przewożonych przez Użytkownika, a wynikającej z opóźnienia promu, jak również związaną z tym utratą dochodów, zysków bądź utratą kontaktów przez Użytkownika.

8.8 Y5 nie ponosi również odpowiedzialności względem Użytkownika za szkody spowodowane brakiem dostępności rezerwacji pewnej i wpisanie Użytkownika na listę oczekujących.

 

 

9. Prawa autorskie i ochrona znaków towarowych

9.1 Strona internetowa www.taniepromy.pl i jej zawartość podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Kopiowanie i rozpowszechnianie, w celach komercyjnych, jakichkolwiek informacji, danych tekstowych bądź graficznych zawartych na ww. stronie internetowej bez zgody jej właściciela jest zabronione.

9.2 Portal internetowy www.taniepromy.pl udostępnia na swoich stronach linki do stron będących własnością podmiotów trzecich. Korzystając z udostępnionych linków Użytkownik opuszcza stronę ww. portalu internetowego, a co z tym się wiąże Y5 nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych podmiotów, w szczególności za udostępnione tam materiały, produkty oraz oprogramowanie.

9.3 Użytkownik jest obowiązany wykorzystywać treści zawarte na stronie internetowej www.taniepromy.pl wyłącznie na własny użytek. Wykorzystanie bądź rozporządzanie treściami prezentowanymi na ww. stronie internetowej wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga zgody jej właściciela.

 

10. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Akceptując niniejszy regulamin oświadczasz jednocześnie, iż zapoznałeś się i akceptujesz treść i Postanowienia Polityki  Bezpieczeństwa Danych Osobowych i oświadczasz jak w treści  Formularza Informacji oraz zgody na Przetwarzania Danych Osobowych

 

11. Postanowienia końcowe

11.1 Spółka Y5 zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie, z chwilą udostępnienia zmienionego Regulaminu za pośrednictwem portalu internetowego www.taniepromy.pl.

11.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity - Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

11.3 W sprawach spornych wynikających ze świadczonych Usług sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny.

 

 

 

 
drukuj

Szukaj połączenia cargo:

Rejs z:
Rejs do:
 

 • Opieka Prawna
 • Zamów bilet na prom
 • Zamów przejazd przez most Oresund
 • Negocjuj ceny

Kursy Walut

 •   1 EUR4.5316 PLN  
 •   1 GBP5.2571 PLN  
 •   1 USD3.7374 PLN  
 •   1 DKK0.6094 PLN  
 •   1 NOK0.4499 PLN  
 •   1 SEK0.4465 PLN  
2021-05-14   092/A/NBP/2021
Przelewy24.pl

Artykuły Informacyjne

Nasze marki

 • Y5 Sp. z o.o.
 • tanieCargo.pl
 • taniePromy.pl
 • transport.fm
2015-2021 © tanieCargo.pl Płatności obsługuje Przelewy24
To top